شرکت فولاد گستر آتيه سپاهان يكي از شركتهاي زير مجموعه شرکت راهيابي صنعت و فولاد مي باشدكه در زمينه بازيافت ضايعات فلزي با استفاده از تكنولوژي جديد طرح شردرفعاليت مي نمايد.

شرکت راهيابي صنعت و فولاداز سال 1374 تا کنون در زمينه بازيافت ضايعات فلزات فعاليت داشته و با توجه به اين که سهامداران و هيئت مديره گروه راهيابي صنعت و فولاد از بدو تاسيس قصد شکوفايي و نوآوري در صنعت بازيافت فلزات کشور را داشته اند لذا از سال 1384  با همکاري شرکت هارلي شردرکانسالتنت (Harley Shredder Consultants Ltd) ازکشور انگلستان اقدام به تاسيس شرکت فولاد گستر آتيه سپاهان در تاريخ 1386/09/01 نمودند.